Cieszę się że mogę Cie powitać w serwisie zalamo.com !

 

Ten dokument ma na celu dostarczenie Ci informacji dotyczących naszej firmy i usługi którą Ci proponujemy.

Chcemy by korzystanie z naszych narzędzi pomogło Ci osiągnąć jeszcze większy sukces. Czytając ten regulamin będziesz mógł dowiedzieć się o warunkach korzystania z serwisu oraz zapoznać się z obowiązkami, które decydujemy się pełnić względem naszych klientów.

 

Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące tego dokumentu zapraszamy do kontaktu, chcemy by nasza współpraca przebiegała pomyślnie zarówno dla Ciebie jak i dla nas!

andrzej@zalamo.com

 

 

 

1. Definicje

·                 Usługodawca – Zalamo R. Lucas, A. Błaszczyk s.c. ul. Tadeusza Romanowicza 4 30-702 Kraków

posiadającą NIP 6793121479, REGON: 363532030 , tj. podmiot udostępniający zasoby Serwisu oraz Aplikację;

·                 Aplikacja – aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom, korzystanie z narzędzi opisanych poniżej:

 

Ø  Zautomatyzowane tworzenie strony www dla pary młodej - Historia młodych, zdjęcia, mikro blog i informacje dla gości. Dodatkowe narzędzia dla pary młodej takie jak lista gości i kalkulator wydatków.

Ø  Tworzenie interaktywnej galerii zdjęć dla pary młodej wraz z systemem komentarzy oraz możliwością dzielenia wpisów na facebooku.

Ø  Wybór i akceptacja zdjęć do foto-książki,albumu,dowolnych selekcji zdjęć ustalanych przez użytkownika.

Ø  Tworzenie notatek ułatwiających obsługę ślubu

Ø  Mechanizm akceptacji projektu rozkładówki wraz z systemem komentarzy do projektu.

Ø  Tworzenie sieci poleceń zintegrowanej z kalendarzem google.

Ø  Automatyczne sprawdzanie dostępności zintegrowane z kalendarzem google.

Ø  System wymiany wiadomości z parą młodą -powiadomienia

 

·                 Cennik - publikowany na stronie internetowej zalamo.com wykaz obowiązujących opłat za

korzystanie z poszczególnych pakietów w ramach Aplikacji;

 

·                 System płatności - system realizowania płatności za pomocą łączy teleinformatycznych, który umożliwia

opłacanie należności za korzystanie z Usługi.

 

·                 Fotograf -  fotograf krzystający z Aplikacji, prowadzacy zarejestrowaną działalność gospodarczą

 

·                 Panel Fotografa - wydzielona strefa aplikacji dostępna wyłącznie dla fotografów

 

 

·                 Panel Pary Młodej - wydzielona strona aplikacji dostępna wyłącznie dla Pary Młodej

·                 Para Młoda– klient Fotografa, z którym ten podpisał stosowną umowę, i dla którego świadczy usługi przy  

wykorzystaniu Aplikacji

·                 Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg minimum 5 (pięciu) znaków, używany do zabezpieczenia

dostępu do Aplikacji oraz do innych serwisów Usługodawcy;

·                 Nazwa Użytkownika – adres email Użytkownika, wykorzystywany przy korzystaniu z Aplikacji oraz do

innych serwisów Usługodawcy;

·                 Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

·                 Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.zalamo.com,

               umożliwiający m.in. korzystanie z Aplikacji;

·                 Usługi informatyczne – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną

·                 Użytkownik – Fotograf ślubny będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego

korzystający z Aplikacji.

 

 

2. Wymagania techniczne

·                 Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) w najnowszej wersji, a do korzystania z Aplikacji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email).

·                 Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

 

 

4. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

·                 Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie pierwszego zalogowania się do panelu fotografa.

5. Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

·                 Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Nazwy Użytkownika i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.

·                 Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

·                 Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Nazwy Użytkownika i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.

·                 Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści.

·                 Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za treści przesyłane Parze Młodej przy użyciu Aplikacji

·                 Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.

·                 W przypadkach wskazanych w ust. 7 nie przysługuje Użytkownikowi zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

·                 Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.

·                 Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.

·                 Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.

 

7. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapisanych na koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do konta.

1.    Usługodawca zapewnia ochronę danych zapisanych na koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika.

2.    Bezpieczeństwo danych zapisanych na koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do konta.

3.    Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych na swoim koncie poprzez wprowadzenie Loginu Użytkownika i Hasła Użytkownika.

4.    Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do jego konta, znajduje się w nie uprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne.

5.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika oraz wszelkie przypadki korzystania z jego konta przy użyciu Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika, zarówno autoryzowane jak i nie autoryzowane przez Użytkownika.

6.    Użytkownik nie może zamieszczać na swoim Koncie treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Usługodawca może usunąć dane o zakazanej powyżej treści, jeżeli stwierdzi ich zamieszczenie na Koncie.

7.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie.

8.    Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.

9.    Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą odbywa się świadczenie usług za pomocą Aplikacji lub zalamo.com

10.    Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Aplikacji zalamo ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.

11.    usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Portalu (do i z serwera, na którym działa Portal), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania,

12.    skanowania Aplikacji lub Portalu w poszukiwaniu luk i wykorzystywania tych luk w sposób niezgodny z prawem lub sprzecznie z zasadami społecznymi,

13.    wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Portalu lub wywołujących taki skutek.

Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Portalu oraz konta niezawinionego przez Usługodawcę, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.

·                 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.

·                 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

·                 Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

8. Postępowanie reklamacyjne

·                 Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres andrzej@zalamo.com, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

·                 Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.

·                 Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

·                 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Ochrona praw własności intelektualnej

·                 Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

·                 Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.

·                 Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

·                 Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

·                 Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczanych przez niego w serwisie.

·                 Umieszczenia przez Użytkownika w serwisie materiałów nie oznacza przekazania jakichkolwiek praw do ich użytkowania na rzecz Usługodawcy

·                 Usługodawca może w każdym momencie bez konieczności informowania Użytkowników rozbudowywać Portal o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiać błędy, aktualizować i modyfikować Aplikację. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam graficznych i tekstowych wyświetlanych w wybranych momentach korzystania z Konta. Usługodawca może bez powiadomienia Użytkownika, według własnego uznania, zmienić, przerwać lub zawiesić możliwość używania dowolnej wersji Systemu przez Użytkownika, do którego Użytkownik mógł już uzyskać dostęp lub które mógł już zainstalować, w celu dokonania naprawy, ulepszenia lub aktualizacji technologii lub z dowolnej uzasadnionej przyczyny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z udostępnienia lub nie udostępnienia nowych wersji oprogramowania.

·                  Wszelkie prawa własności intelektualnej Portalu są wyłączną własnością Usługodawcy. Na mocy postanowień umowy o świadczenie usług, Użytkownikowi przysługuje możliwość korzystania z Aplikacji i Portalu wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Nieuprawnione korzystanie z Aplikacji lub Portalu stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i praw autorskich Usługodawcy. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie wynikają z Usługi, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usługi są własnością odpowiednich właścicieli utworów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej

10. Opłaty

·                  Cennik usług zamieszczony jest w serwisie. Opłaty są pobierane w formie elektornicznych przedpłat za pomocą serwisu DotPay.  Usługobiorca ma prawo do wykupienia nieograniczonej ilości “ślubów” oraz do negocjacji ceny w przypadku zakupów wykraczających poza normalnie ustalony cennik.

 

11. ZACHOWANIE W POUFNOŚCI INFORMACJI

1. Strony oświadczają, że postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do wszelkich informacji, w tym technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, danych osobowych i innych informacji każdej ze Stron, otrzymanych lub powierzonych, bądź pozyskanych przez Stronę do korzystania i/lub przetwarzania w związku z realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od ich formy, źródła i sposobu pozyskania, zwanych w dalszej części niniejszego paragrafu „Informacjami”.

2. Strony zobowiązują się do zachowania Informacji w tajemnicy przez okres trwania umowy oraz okres 5 (pięciu) lat od daty ustania jej obowiązywania. W szczególności Strony zobowiązują się do:

a) wykorzystywania Informacji otrzymanych od drugiej Strony tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy,

b) zapewnienia takich warunków przetwarzania Informacji otrzymanych od drugiej Strony, aby w czasie realizacji niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Informacji. Prawo dostępu do Informacji może być nadane jedynie tym pracownikom Stron, dla których prawo to jest niezbędne w celu realizacji niniejszej Umowy,

c) powstrzymania się od kopiowania, powielania bądź jakiegokolwiek rozpowszechniania Informacji dotyczących drugiej Strony lub jakiejkolwiek ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, jak również ustania celu przetwarzania Informacji z innych powodów, Strony zobowiązane będą zwrócić lub na żądanie zniszczyć wszystkie dokumenty zawierające Informacje, wraz z kopiami oraz usunąć Informacje z wszystkich nośników, oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania.

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o każdym znanym Stronom przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, a także do umożliwienia Stronie przekazującej Informacje przeprowadzenia na każde jej żądanie kontroli w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej klauzuli przez drugą Stronę.

5. Postanowienia ust. 1 – 4 niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek Informacji bądź jej części przekazanych przez Strony, jeżeli:

a) Informacja jest opublikowana, znana lub oficjalnie podana do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień Umowy i przepisów prawa, lub

b) Informacja została prawnie przekazana przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o jej nie ujawnianiu w stosunku do Stron Umowy, lub

c) Informacja została ujawniona przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, lub

d) ujawnienie Informacji jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

W przypadkach wątpliwych ciężar udowodnienia, że okoliczności wymienione w pkt. a-c powyżej miały rzeczywiście miejsce spoczywa na Stronie, która Informacje te ujawniła.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości informowania osób trzecich przez Strony o fakcie zawarcia Umowy oraz możliwości podejmowania działań informacyjnych, o których mowa w §10 Umowy.

 

Postanowienia końcowe

Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi rażące naruszenie przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest powiadomić o tym pisemnie drugą Stronę. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Strona podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia niekorzystnych następstw takiego naruszenia. W przypadku nie dojścia Stron do porozumienia w terminie 30 dni od momentu powiadomienia o takim naruszeniu, Stronie zgłaszającej naruszenie warunków Umowy przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.


Ostatnia zmiana w regulaminie obyła się:05.06.2013