REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU ZALAMO.COM

PRZEZ FOTOGRAFÓW

z dnia 24.05.2018

§1

Definicje

Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

 1. Administrator – Zalamo R. Lucas, A. Błaszczyk s.c. ul. Tadeusza Romanowicza 4 30-702 Kraków, NIP 6793121479, REGON: 363532030;
 2. Serwis – serwis zamieszczony pod adresem zalamo.com, za pomocą którego Administrator świadczy na rzecz Fotografów usługi drogą elektroniczną;
 3. Cennik – opracowanie zawierające wykaz i opis Usług i Produktów oferowanych Fotografom przez Administratora za pośrednictwem Serwisu ze wskazaniem ich ceny;
 4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis, bez względu na cel i sposób korzystania z Serwisu;
 5. Fotograf – Użytkownik, który zarejestrował się w serwisie Zalamo.com oświadczając, że jest osobą zajmującą się gospodarczo lub zawodowo świadczeniem usług z zakresu wykonywania zdjęć, ich obróbki oraz sprzedaży na rzecz Klientów lub osób trzecich;
 6. Klient – Użytkownik będący klientem Fotografa na podstawie odrębnie zawartej umowy, dla którego na podstawie danych przekazanych przez Fotografa zostało utworzone indywidualne Konto Klienta w Serwisie;
 7. Konto Fotografa – oznacza konto udostępniane Fotografowi przez Administratora w Serwisie w ramach Usługi, na które składa się odpowiednia powierzchnia Serwisu (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Fotografa oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające Fotografowi w szczególności zapisanie, przechowywanie i zmianę danych (w tym danych osobowych) Fotografa, zamieszczenie, przechowywanie, prezentowanie i rozpowszechnianie portfolio i informacji handlowych Fotografa w Serwisie, administrowanie nimi (dokonywanie zmian i usuwanie z Serwisu), a także gromadzenie informacji o transakcjach zawartych przez Fotografa za pomocą Serwisu oraz o rozliczeniach dokonywanych z Serwisem z tytułu korzystania z Usługi oraz z Klientami oraz Laboratoriami;
 8. Konto Klienta – konto w Serwisie założone i udostępniane Kupującemu przez Administratora, na które składa się odpowiednia powierzchnia Serwisu (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Kupującego oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające Klientowi zapisanie, przechowywanie i zmianę danych osobowych Kupującego, składanie Zamówień na Towary i Usługi świadczone przez Fotografów oraz gromadzenie informacji o transakcjach zawartych przez Klienta za pomocą Serwisu;
 9. Laboratorium – Użytkownik Serwisu, posiadający konto w Serwisie w celu odbierania Zamówień składanych przez Fotografów lub przez ich Klientów oraz dokonywania rozliczeń z nimi z tytułu realizacji składanych Zamówień;
 10. Login – ciąg znaków przypisanych danemu użytkownikowi Serwisu, który po wprowadzeniu w wyznaczonym miejscu wraz z Hasłem pozwala na wielokrotne, bezpiecznego uzyskiwanie dostępu do Konta Fotografa (logowanie);
 11. Hasło – kombinacja co najmniej 6 znaków (małe i duże litery, a także cyfry), określane przez Fotografa celem zabezpieczenia dostępu do Konta Fotografa;
 12. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług, na warunkach określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz zawartym w nim opisie poszczególnych Produktów lub Usługi dostępnych za pośrednictwem Serwisu, udostępniana Klientom przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności Serwisu, na zasadach wynikających z Regulaminu;
 13. Regulamin – regulamin funkcjonowania Serwisu;
 14. Usługi Fotografa – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Fotografa na rzecz Klienta;
 15. Usługi Administratora – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Administratora na rzecz Fotografa;
 16. Produkt – towar oferowany Klientowi przez Fotografa bezpośrednio lub za pośrednictwem Administratora, które może być dostarczany Klientowi - według jego wyboru – wyłącznie za pośrednictwem Serwisu lub przy udziale Laboratorium;
 17. Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Administratora podmiot pośredniczący w rozliczaniu płatności dokonywanych w Serwisie za pomocą e-przelewu lub płatności kartą płatniczą;
 18. Newsletter – zbiór informacji handlowych wysyłanych z określoną częstotliwością przez Administratora, w imieniu własnym lub na zlecenie innych osób, na udostępniony przez Fotografa adres poczty elektronicznej oraz skrzynkę dostępną w Serwisie, na który mogą składać się treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Serwisu, ofert podmiotów współpracujących z Administratorem, Laboratoriów, Produktów lub Usług Administratora lub innych osób oraz towarów i usług tych osób.
 19. Zamówienie – zamówienie Produktów lub Usług Fotografa za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu określa zasady korzystania przez Fotografów z Serwisu oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Administratora, który jest właścicielem Serwisu.
 2. Adres kontaktowy Administratora : support@zalamo.com
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne Serwisu (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od Administratora) oraz zamieszczone w nim bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Administratorowi lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 4. Niniejszy Regulamin przyjęty został na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność świadczoną na jego podstawie, do których należą w szczególności:
 1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907 t.j.), dalej: „Prawo telekomunikacyjne”.
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 t.j.), dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 3. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”;
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), dalej „Kodeks Cywilny”.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 10 Mbps), oraz przeglądarki internetowej (zalecane najnowsza aktualna wersja Google Chrome i Mozilla Firefox) - umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. W celu założenia Konta Fotografa, musi on posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail.
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Fotografa środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem skorzystania z Usług Administratora, ponosi Fotograf zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i w pełnej funkcjonalności w każdym czasie, jednakże zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu lub jego poszczególnych funkcji w celu ich ulepszenia, dodania nowych funkcjonalności lub przeprowadzenia naprawy bądź konserwacji. Administrator udostępnia Serwis Użytkownikom w wymiarze 24/7, z prawem do krótkich przerw technicznych. Przerwy w świadczeniu Usług Administratora z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą stanowić uzasadnienia dla negatywnej oceny wykonania przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 6. Administrator nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest obowiązany uczynić to we własnym zakresie, korzystając w szczególności z narzędzi zamieszczonych w Serwisie.

§ 4

Warunki ogólne

 1. Odwiedzanie i przeglądanie Serwisu oraz wszelkich podstron jest nieodpłatne oraz nie wymaga rejestracji. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji, w szczególności aby oferować i sprzedawać Produkty i Usługi Fotografa oraz korzystać z Usług Administratora za pośrednictwem Serwisu, wymagana jest rejestracja poprzez utworzenie w Serwisie Konta Fotografa.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom usługę wsparcia technicznego, obejmującą pomoc techniczną dla wszystkich Użytkowników Serwisu dostępną za pośrednictwem Czatu online dostępnego w Serwisie od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 21.00 Administrator zastrzega sobie prawo udzielania odpowiedzi na zadane pytanie w terminie 24 godzin od momentu jego otrzymania przypadających w czasie gdy Czat online jest dostępny.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do systemu Serwisu treści:
 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub takich, które będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
 3. zawierających wirusy komputerowe oraz treści takich jak inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla systemu Serwisu,
 4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych lub innych niedozwolonych przez prawo treści.
 1. Użytkownicy nie są uprawnieni do:
 1. podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem będzie nieuprawnione udostępnianie indywidualnego Konta Fotografa innym fotografom lub innym podmiotom trzecim,
 2. podejmowanie jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnienie Loginu i Hasła jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu Serwisu, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia udostępnienia Serwisu za wcześniejszym powiadomieniem Użytkowników i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu informatycznego.

§ 5 Warunki udostępniania i Rejestracji Fotografów w Serwisie
 1. Administrator udostępnia Serwis Fotografom w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Cenniku, który jest udostępniony pod adresem zalamo.com
 2. Dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności przewidzianych dla Fotografa może uzyskać wyłącznie Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która gospodarczo lub zawodowo zajmuje się świadczeniem usług fotograficznych.
 3. W celu uzyskania przez Fotografa pełnego dostępu do Serwisu konieczne jest:
 1. dokonanie rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie, w którym należy podać wskazanych w formularzu danych oraz potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Cennika oraz ich akceptacja;
 2. złożenie przez Fotografa oświadczenia o zawarciu umowy powierzenia danych osobowych oraz aktywacja Konta Fotografa za pomocą otrzymanego linku aktywacyjnego, o którym mowa w lit. b) powyżej.
 1. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, po dokonaniu rejestracji do Fotografa zostanie przesłane potwierdzenie wraz z innymi wymaganymi prawem informacjami.
 2. Od chwili rozpoczęcia procesu rejestracji Konta Fotografa aż do definitywnego zaprzestania korzystania z Serwisu, Fotograf jest zobowiązany do:
 1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
 2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w Koncie Fotografa.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do uzależnienia potwierdzenia rejestracji Użytkownika od podania przez niego dodatkowych danych lub przekazania dodatkowych dokumentów.
 2. Po dokonaniu rejestracji w sposób opisany powyżej, każdorazowo Fotograf uzyskuje dostęp do Konta po podaniu Loginu lub adresu e-mail oraz Hasła (Logowanie) oraz podaniu hasła otrzymanego za pomocą SMS. Logowanie do Serwisu za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z Administratorem, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik może posiadać jednocześnie tylko jedno aktywne Konto Fotografa.
 4. Fotograf zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Fotografów danych umożliwiających dostęp do ich Konta Fotografa.
 5. Fotograf może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu przez dezaktywację swojego Konta Fotografa.
 6. W przypadku dobrowolnego zaprzestania korzystania z Serwisu przez Fotografa, wykupione uprzednio pakiety usług, które nie zostały wykorzystane na dzień zaprzestania przez Fotografa korzystania z Serwisu tracą ważność. Środki wniesione na poczet ceny za świadczenie usług zgodnie z wybranym pakietem nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku zaprzestania korzystania z Serwisu przez Fotografa, wszelkie treści udostępnione Klientom w jego Koncie lub usługi, świadczone przez Administratora na rzecz Klienta na podstawie zamówienia złożonego przez Fotografa przed zaprzestaniem korzystania z Serwisu (takich jak organizer ślubny, strona dla narzeczonych) będą świadczone w dalszym ciągu na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dotyczącym świadczenia usług na rzecz Klientów.
 8. W przypadku gdy Fotograf narusza niniejszy Regulamin, w szczególności gdy podejmuje działania sprzeczne z obowiązującym prawem lub zagrażające ciągłości funkcjonowania Serwisu, po uprzednim wezwaniu Fotografa do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, Administrator może odebrać Fotografowi dostęp do Serwisu oraz skasować jego Konto ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku, wykupione uprzednio pakiety usług, które nie zostały wykorzystane na dzień odebrania Fotografowi dostępu do Serwisu tracą ważność. Środki wniesione na poczet ceny za świadczenie usług zgodnie z wybranym pakietem nie podlegają zwrotowi.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu utraty dostępu Klienta do treści zamieszczonych w jego Koncie w wyniku usunięcia Konta przez Fotografa lub przez Administratora z przyczyn, o których mowa w ust. 13 powyżej.

§ 6

Odpłatność za usługi świadczone na rzecz Fotografów

 1. Zarejestrowanie Konta Fotografa w Serwisie i utrzymywanie tego Konta jest bezpłatne.
 2. Uzyskanie dostępu do Konta Fotografa umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu, z których Fotograf może korzystać zgodnie z wybranym pakietem usług.
 3. Wykaz pakietów usług oferowanych przez Administratora, ich szczegółowy zakres, opis oraz ceny określa Cennik, dostępny dla Fotografów w Serwisie.
 4. Cennik reguluje także przypadki i warunki przyznawania rabatów.
 5. Fotograf zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupionych w Serwisie pakietów Usług w wysokości określonej w Cenniku za pośrednictwem Operatora płatności poprzez przekierowanie na odpowiednią stronę w trakcie składania zamówienia na poszczególne pakiety usług.
 6. Fotograf uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności Serwisu zgodnie z wybranym pakietem usług po otrzymaniu przez Administratora informacji od Operatora płatności o przyjęciu wpłaty od fotografa w odpowiedniej wysokości.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są według wyboru Fotografa za pośrednictwem Operatora Płatności.
 8. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Administratora, Administrator wystawi rachunek lub fakturę (według wyboru Fotografa), która zostanie udostępniona do pobrania dla Fotografa w Koncie Fotografa a powiadomienie o wystawieniu rachunku lub faktury wraz z załączoną w formacie PDF fakturą zostanie przesłana do Fotografa drogą mailową.
 9. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Fotograf wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną w formacie PDF. Administrator zastrzega sobie prawo wystawienia faktury w formie papierowej jeżeli z przyczyn technicznych wystawienie faktury w formie elektronicznej nie będzie możliwe. W takiej sytuacji faktura zostanie wysłana pocztą tradycyjną na wskazany przez Fotografa adres korespondencyjny.
 10. Informacje o Usługach Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług Administratora oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 12. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji.

§ 7

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Fotografów usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Fotografowi udostępniania zdjęć Klientom oraz osobom przez Klientów upoważnionym.
 2. Poza główną usługą, o której mowa w ust. 1 powyżej Serwis stanowi zbiór profesjonalnych, dodatkowych narzędzi dla Fotografów, które mają służyć uatrakcyjnieniu ich oferty poprzez poszerzenie pakietu proponowanych Klientom rozwiązań oraz uproszczeniu komunikacji między Fotografami a Klientami.
 3. Szczegółowy zakres usług, o których mowa ust. 1 i 2 powyżej znajduje się znajduje się w Cenniku.

§ 8

Zamieszczanie i udostępnianie zdjęć w Serwisie

 1. Zdjęcia zamieszczane w Serwisie przez Fotografów grupowane są w albumy czyli wirtualne katalogi zawierające jedno lub więcej zdjęć. Fotograf może nadawać albumom nazwy oraz decydować o udostępnieniu albumu nowym Klientom lub Klientom, którzy posiadają Konto w Serwisie.
 2. Zmiana ustawień dostępności albumu możliwa jest poprzez Konto Fotografa.
 3. Fotograf, udostępniając zdjęcia Klientom lub innym Użytkownikom, może zdecydować o rodzaju znaku wodnego, który zostanie umieszczony na zdjęciach udostępnionych.
 4. Udostępniając zdjęcia Fotograf wybiera sposób płatności za składane przez Klienta zamówienia
 5. Fotograf udostępniając zdjęcia Klientom, określa warunki sprzedaży obejmujące cenę oferowanych Klientowi pakietów zdjęć a także rodzaj (pliki cyfrowe, odbitki, możliwość pobrania) oraz ilości zdjęć objętych pakietem, ceny zdjęć nieobjętych pakietem.         
 6. Za pośrednictwem Serwisu, Fotograf może uzyskiwać od Klientów zgody na przetwarzanie ich danych osobowych a także na świadczenie na ich rzecz usług drogą elektroniczną i innych zgód związanych ze świadczeniem usług na rzecz Klienta.
 7. Fotograf za pośrednictwem Serwisu może także - przy pomocy Klienta - uzyskać zgody osób trzecich na przetwarzanie ich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z Klientem.
 8. Zdjęcia mogą być dostępne w Serwisie przez czas niezbędny do wykonania umowy łączącej Fotografa z Klientem, a po wykonaniu tej umowy przez czas, w którym Fotograf lub Klient mogą dochodzić roszczeń wynikających z tej umowy a także przez czas przez jaki Fotograf ma prawo przechowywać i przetwarzać zdjęcia na innej podstawie niż wykonanie umowy łączącej go z Klientem, w szczególności przez czas na jaki została udzielona zgoda osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciach na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora lub do czasu wycofania tej zgody oraz wyłącznie w celu objętym tą zgodą.
 9. Fotograf, przez cały czas korzystania z Serwisu, ma dostęp do historii zamówień składanych przez niego w Serwisie. Fotograf ma również dostęp do historii zamówień oferowanych przez niego Produktów, składanych przez Klientów za pośrednictwem Serwisu - przez okres jednego roku od chwili sfinalizowania zamówienia przez Klienta.
 10. Fotograf przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania zdjęć, a zamieszczanie zdjęć w Serwisie ma na celu umożliwienie udostępniania zdjęć Klientom lub osobom trzecim w celu sprzedaży Produktów oferowanych przez Fotografa, a nie przechowywanie zdjęć. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta zdjęcia w powyższym okresie będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Fotografa. Z powyższych względów Administrator zaleca wykonywanie przez Fotografów kopii zapasowych zdjęć i przechowywanie ich na odrębnych od Serwisu nośnikach pamięci.
 11. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania zdjęć zamieszczonych przez Fotografów w Serwisie, jest jednak uprawniona do sprawdzania zdjęć a także do usuwania z Serwisu zdjęć sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia zdjęć zamieszczonych przez Fotografa, Fotograf zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.

§ 9

Udostępnienie albumów przez Klientów

 1. Zdjęcia zamieszczone w Serwisie przez Fotografów pogrupowane w albumy, które mogą być  udostępnione Klientom, jak również osobom trzecim jeżeli w ramach danej Usługi Administratora taka funkcja jest dostępna i Fotograf zezwala na dostęp osobom trzecim. W tym celu, udostępniając zdjęcie Klientom, Fotograf musi zaznaczyć opcję udostępniania poszczególnych albumów osobom trzecim, przekazać Klientowi wygenerowany w Serwisie adres strony (link), na której znajdują się zdjęcia oraz skonfigurować hasło dostępu, którego podanie będzie niezbędne aby uzyskać dostęp do strony, na której zostały zamieszczone zdjęcia.
 2. Zdjęcia udostępniane osobom trzecim przez Klientów opatrzone są znakiem wodnym, chyba że zdjęcia te zostały już zakupione przez Klientów.
 3. Klienci mogą modyfikować widok albumów w panelu ślubnym, udostępnianych osobom trzecim w ten sposób, że mogą dokonywać selekcji zdjęć, które będą widoczne w trybie podglądu przez osoby trzecie.
 4. Osoby trzecie, na zasadach przewidzianych dla Klientów, spośród zdjęć udostępnionych im przez Klientów, mogą zamawiać i kupować zdjęcia w formie plików cyfrowych lub odbitek, a także pobierać zdjęcia jeżeli Fotograf udostępnił im taką możliwość.

§ 10

Współpraca z Laboratorium

 1. Fotograf, za pośrednictwem serwisu może składać zamówienia na produkty oferowane przez poszczególne Laboratoria na warunkach i według cen wskazanych w cennikach pochodzących od poszczególnych Laboratoriów.
 2. Na potrzeby realizacji poszczególnych zamówień składanych przez Klientów, Fotograf może wybrać Laboratorium współpracujące z Serwisem, co umożliwi mu przekazanie zamówienia do Laboratorium za pośrednictwem Serwisu. Z chwilą dokonania wyboru Laboratorium przez Fotografa, nawiązują oni współpracę na zasadach określonych odrębną umową. Administrator nie jest częścią tej umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron, tj. przez Fotografa lub Laboratorium.
 3. W zakresie współpracy Fotografa z Laboratorium, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść składanego zamówienia lub jakość realizacji zamówienia przez Laboratorium, chyba że treść zamówienia lub jego niewłaściwa realizacja wynikają z zawinionego działania lub zaniechania Administratora.
 4. Jeżeli Fotograf realizuje zamówienie z laboratorium, które nie współpracuje z Serwisem, przekazanie zamówienia do laboratorium i jego realizacja oraz komunikacja między Fotografem a laboratorium odbywa się poza Serwisem.
 5. Fotograf, który przyjmuje od Klienta płatność za zamówienie obejmujące zakup odbitek zdjęć jest zobowiązany do rozliczenia się z tego tytułu z Laboratorium, które wybrał w celu wykonania tej usługi na rzecz Klienta. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak rozliczenia się przez Fotografa z Laboratorium z tytułu należności powstałych na skutek zrealizowania Zamówienia pochodzącego od Fotografa lub od Klienta przez Laboratorium.
 6. Administrator nie pośredniczy w rozliczeniach dokonywanych między Fotografem i jego Klientami ani też w rozliczeniach pomiędzy Fotografem a wybranym przez niego na potrzeby poszczególnych usług Laboratorium.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administrator szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz z funkcjonalności, które oferuje, Fotograf może przekazywać Administratorowi jako podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe swoich pracowników, w stosunku do których jest administratorem danych. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe pracowników Fotografa, przekazywane mu w związku i w zakresie w jakim jest to związane z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu i świadczonymi przez Administratora Usługami wyłącznie w celu w jakim zostały mu przekazane do przetwarzania oraz przy zachowaniu wszelkich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych, zapewniających właściwą ochronę przekazanych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności Serwisu dostępna w Serwisie.

§ 12

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań względem Fotografa, w szczególności za świadczenie Usług Administratora w sposób sprzeczny z Regulaminem, o ile jego działanie jest zawinione i umyślne.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszenia przez Fotografa autorskich praw majątkowych lub osobistych lub jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu szczególności w związku z zamieszczaniem zdjęć przez Fotografa w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Fotografa lub Klienta zobowiązań wynikających z łączącego ich na podstawie odrębnej umowy stosunku prawnego a także za naruszenia przez Klientów lub osoby trzecie autorskich praw osobistych i majątkowych przysługujących Fotografom.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania przez Laboratoria świadczące swoje usługi na rzecz Fotografów, Klientów lub osób trzecich za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez poszczególne Laboratoria należy dochodzić bezpośrednio od tych Laboratoriów.

§ 13

Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług świadczonych przez Administratora lub przez inne podmioty w jego imieniu, bądź też w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora zobowiązań względem Fotografów, Fotograf uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adres support@zalamo.com, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja”.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. Oznaczenie Fotografa (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku Fotografów, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail),
 2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 3. fotodokumentację jeśli jest możliwa
 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 15

Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług Administratora.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Fotografa poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu w Serwisie, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu jej ogłoszenia w Serwisie. Jednocześnie z publikacją w Serwisie informacji o planowanej zmianie Regulaminu, na adres e-mail wskazany przez Fotografa w Koncie Fotografa, Administrator prześle informację o planowanej zmianie treści Regulaminu.
 3. Jeżeli Fotograf nie zgadza się na warunki określone w nowym Regulaminie ma prawo zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć Konto Fotografa.
 4. W przypadku zaprzestania korzystania z Serwisu z przyczyn, o których mowa w ust. 3 powyżej, Fotograf ma prawo ubiegać się o zwrot ceny wniesionej na poczet ceny za pakiet usług świadczonych przez Administratora w części w jakiej nie zrealizował zakresu usług objętych danym pakietem w stosunku do wszystkich usług wchodzących w skład pakietu do dnia usunięcia Konta Fotografa. Usługi, które świadczone są w związku z zakupem danego pakietu jako dodatkowe usługi w ramach oferty promocyjnej nie podlegają rozliczeniu w przypadku zaprzestania korzystania z Konta Fotografa z przyczyn, o których mowa w ust. 3 powyżej.

§ 16

Przesyłanie informacji drogą elektroniczną

 1. Fotograf wyraża zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Fotograf otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane przez Administratora w swoim imieniu lub w imieniu osób trzecich. Fotograf może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, chyba że przesyłanie informacji drogą elektroniczną jest niezbędne w celu wykonania umowy. Fotograf może cofnąć zgodę samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „SZCZEGÓŁY KONTA”.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie w sposób pozwalający na jego utrwalanie i kopiowanie przez Fotografów.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem i Fotografem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Administratora.