Regulamin


§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem wersji cyfrowej CYK MAGAZYNU jest MB Marcelina Kluszczyńska Bit z siedzibą w Sosnowcu, ul. Naftowa 33, 41-215  Sosnowiec.
 2. Dane kontaktowe CYK MAGAZYNU to: e-mail: sklep@cykmagazyn.pl oraz tel.: +48 530735776. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest strona partnera www.zalamo.com/cyk .
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Prowadzący Sklep – oznacza właściciela sklepu wskazanego w §1 ust. 1,
 2. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu ,
 3. Klient -Użytkownik, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć umowę z Prowadzącym Sklepem.,
 4. Cena – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich.,
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży wersji elektronicznej CYK MAGAZYNU,
 6. Portal partnerski (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.zalamo.com/cyk, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia,
 7. Towar– produkty sprzedawane czyli CYK MAGAZYN wersja cyfrowa,
 8. Umowa sprzedaży (Umowa)– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MB Marcelina Kluszczyńska Bit (właścicielem CYK MAGAZYNU) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.zamamo.com/cyk.
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, specyfikację i liczbę Towaru.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. Z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 12. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu wersji cyfrowej CYK MAGAZYNU.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach zakupu wersji cyfrowej CYK MAGAZYNU;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach portalu partnerskiego,
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach portalu partnerskiego.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Najnowsza wersja jeden z przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.
  2. włączona w przeglądarce obsługa Java Script.
  3. włączona obsługa plików cookies
 4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia komputerowego z dostępem do Internetu.
 5. Klient podczas procesu zamówienia będzie musiał podać następujące dane służące identyfikacji i umożliwiające dostarczenie zamówionych Towarów oraz w przypadku przedsiębiorców dane umożliwiające wystawienie faktury VAT:
 6. Regulamin sklepu jest stale dostępny w serwisie internetowym pod adresem wwww.zalamo.com/cyk . Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu www.zalamo.com/cyk ,a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy z konsumentem najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową PORTAL PARTNERSKI poinformuje klienta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane.

§ 4

Zasady korzystania z zakupu CYK MAGAZYNU poprzez  PORTAL PARTNERSKI 

 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z PORTALU PARTNERSKIEGO w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 5. korzystania z PORTALU PARTNERSKIEGO w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
 6. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach PORTALU PARTNERSKIEGO internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 7. korzystania z PORTALU PARTNERSKIEGO w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla MB Marcelina Kluszczyńska Bit .
 8. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 9. korzystania z PORTALU PARTNERSKIEGO w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

§ 5

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem PORTALU  PARTNERSKIEGO należy wejść na stronę internetową ZALAMO.COM/cyk, i wykonać następujące czynności:
  1. wybrać KUP TERAZ przy pierwszym numerze CYK MAGAZYNU wersji cyfrowej

  2. zaakceptować regulamin zakupu oraz kliknąć przycisk Kontynuuj,

  3. należy podać dane do faktury 

  4. należy dokonać wpłaty za pośrednictwem DotPay,

  5. po zaksięgowaniu wpłaty CYK MAGAZYN wersja cyfrowa będzie wysłany wraz z fakturą na adres mailowy.

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku zakup na osobę prywatną lub zakup na firmę – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Akceptacja Zamówienia przez Klienta niebędącego Konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MB Marcelina Kluszczyńska Bit Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest wytworzenie na zamówienie, według specyfikacji Klienta, sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Faktura za CYK MAGAZYN”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 5. Umowę traktuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 5.
 6. Realizacja zmówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, płatnej przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,

§ 6

Dostawa

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.


§ 7

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich.
 2. Rabaty i promocje nie łączą się.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny oraz ewentualnych kosztów dodatkowych:

1) przelewem poprzez system Dotpay. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie MB Marcelina Kluszczyńska Bit.

 1. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń.

§ 8

Uprawnienia z tytułu rękojmi i reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową zawieranej podmiotami innymi niż Konsumenci.

 1. Prowadzący sklep całkowicie wyłącza odpowiedzialność swoją tytułu rękojmi w umowach zawieranych z podmiotami innymi niż konsumenci. Reklamację z powodu niezgodności Towaru z umową mogą być w takim przypadku składane jedynie na podstawie postanowień poniższych, a odpowiedzialność Prowadzącego Sklep w tym zakresie oparta jest na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@cykmagazyn.pl
 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności Towaru z umową .
 4. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na koszt Klienta.
 5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Prowadzący Sklep poinformuje Klienta o proponowanym sposobie załatwienia sprawy.

§ 09

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Ustawy o prawach konsumenta

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny pod adresem sklep@cykmagazyn.pl lub w innej formie zgodnej jeśli jej treść wynika chęć odstąpienia od umowy
 3. Prowadzący Sklep niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub rejestracji albo inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Prowadzącemu Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prowadzący Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego Sklep, Prowadzący Sklep nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Prowadzący Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Prowadzący nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§ 10

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego CYK MAGAZYN, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Prowadzącemu Sklep.
 2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań CYK MAGAZYNU i jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Prowadzącego Sklep, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie. Administratorem danych osobowych Klienta jest MB Marcelina Kluszczyńska Bit.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Klient jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez MB Marcelina Kluszczyńska Bit także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez MB Marcelina Kluszczyńska Bit .
  2. przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez MB Marcelina Kluszczyńska Bit i jego Partnerów.
  3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Prowadzącym Sklep, a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Prowadzącego Sklep, jednakże, gdy Klientem jest konsument spór rozstrzygany będzie przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Prowadzącym Sklep.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.